Adres
ul. Relaksowa 18a/1
20- 819 Lublin
Godziny otwarcia
Pon- Pt: 8:00 - 16:00

Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych:

Część I. Informacje ogólne:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Anny Kaczorowskiej z siedzibą przy ul. Relaksowa 18a/1, 20- 819 Lublin, posiadająca numer NIP: 712 294 16 29, REGON: 362351420;
2. z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: ul. Relaksowa 18a/1, 20- 819 Lublin;
3. państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na e-mail przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO);
4. odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT;
5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy;
7. osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. żeby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem danych na dane kontaktowe podane w pkt 2 powyżej;
9. jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie danych osobowych jest dobrowolne;

Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją:
Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:
1. osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,
b) przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.
2. sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych;
3. z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Anna Kaczorowska, ul. Relaksowa 18a/1, 20- 819 Lublin lub przez e- mail: kancelaria@adwokatkaczorowska.pl;
4. zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą;

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego:
Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:
5. osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
6. prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
7. sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych;
8. z Administratorem danych można skontaktować się listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Anna Kaczorowska, ul. Relaksowa 18a/1, 20- 819 Lublin lub przez e- mail: kancelaria@adwokatkaczorowska.pl;